Skip to main content

Flex-o-Mat

Effektutjämning för storköksverksamhet

Vad är Flex-o-Mat?

Går det att hitta lösningar på kapacitetsbristen i elnätet genom att ändra på vår matlagning? Ja, det verkar så!   

I projektet Flex-o-Mat samarbetar fastighetsägare och skolköksverksamhet för att utforska olika sätt att jämna ut effektanvändningen i storkök. I projektet genomförs mätningar i skolkök och bland annat testas hur ett ändrat körsätt och beteendeförändringar i köken kan reducera effekttoppar. Under hösten 2022 undersöktes även vilka tekniska lösningar som kan vara möjliga för att jämna ut effektuttaget.

Nedanför kan du läsa mer om olika områden i projektet Flex-o-Mat:

Bilden visar en köksskärm, Tiunda skola.

Nya resultat från Flex-o-Mat

I början av 2023 analyserades mätdata som samlades in innan projektet startade och mätdata som samlades in under projektets gång. Vi har till exempel undersökt hur energiförbrukningen och förekomsten av effekttoppar skiljer sig åt innan och under projektet när samma måltid lagas. Vi har också undersökt hur energiförbrukning och effekttoppar ser ut innan och under projektet under en vecka. Data från innan och efter det nya effekthanteringssystemet Sicotronic installerades har också undersökts.

Reducerad effekt – bra för alla!

Visste du att det går att laga mat på reducerad effekt genom redan befintliga funktioner i ugnarna?

Mätdata från Flex-o-Mat

Mätdata inhämtas från flera skolkök i Uppsala kommun och skolkök i andra delar av länet. Effektdatan tillgängliggörs via Sveriges dataportal och på Energiportal Region Uppsala. För att öka effektmedvetenheten i köken har en applikation i Tiundaskolan i Uppsala testats som senare ska användas i fler skolkök. Under hösten undersöks även möjliga tekniska lösningar. Nedan kan du klicka dig vidare till effektmätningar från skolköken. Antal portioner köken tillreder står i respektive länk.

Här hittar du alla länkar till mätdata från Flex-o-Mat

Teknik för effektreducering testas i tre skolor i Uppsala

Bilden visar mätningar från Tiunda skola (2500 portioner) den 9 december 2022 där Nobellunchen tillagades med 50% av effekten med hjälp av effekthanteringssystemet från Sicotronic. Rött indikerar undviken last.

Kökspersonalen upplever ingen negativ påverkan på deras arbetsuppgifter i köket när systemet från Sicotronic används och kökspersonalen beskriver att dem inte märker att effekthanteringssystemet hanterar effekttoppar som uppkommer.

Läs mer om teknik för effektreducering här

Varför är effektreducering så viktigt? 

Idag används mer el än någonsin och i takt med ökad elektrifiering växer efterfrågan på el vilket orsakar effekt- och kapacitetsbrist i elnätet. Elanvändningen sammanfaller ofta under särskilda tidpunkter på dygnet vilket skapar effekttoppar som belastar elnätet. Om effekttopparna jämnades ut skulle kapaciteten i elnätet öka, men det saknas idag lösningar som möjliggör effektutjämning i många verksamheter, till exempel i storköksverksamheter.  

Genom att lyfta effektfrågan och sprida information och den kunskap som genereras i projektet jobbar Flex-o-Mat också för att fler verksamheter ska implementera effektutjämning i sitt arbete. Projektet för också samman storköksverksamheter, fastighetsägare och elkonsulter och möjliggör samarbete i effektfrågor.   

Har du frågor eller vill veta mer? 

För information om projektet, kontakta Fredrik Björklund: fredrik.bjorklund@stuns.se.

Frågor till Måltidsservice, kontakta Sandra Harbom: sandra.harbom@uppsala.se.

Projektet drivs av STUNS Energi tillsammans med Skolfastigheter, Måltidsservice i Uppsala kommun och CIT Energy Management. Projektet finansieras av 

sv_SE