Flex-o-Mat

Effektutjämning för storköksverksamhet

Vad är Flex-o-Mat?

Går det att hitta lösningar på kapacitetsbristen i elnätet genom att ändra på vår matlagning? Ja, det verkar så!   

I projektet Flex-o-Mat samarbetar fastighetsägare och skolköksverksamhet för att utforska olika sätt att jämna ut effektanvändningen i storkök. I projektet genomförs mätningar i skolkök och bland annat testas hur ökad kunskap i köken kan reducera effekttoppar men också vilka tekniska lösningar som kan vara möjliga för att jämna ut effektuttaget.

Effektmätning, inhämtar data från skolkök i projektet Flex-o-Mat
Flex-o-Mat idag

Idag inhämtas mätdata från flera skolkök i Uppsala kommun och skolkök i andra delar av länet. Effektdatan tillgängliggörs via Sveriges dataportal och på Energiportal Region Uppsala. För att öka effektmedvetenheten i köken testas en applikation i Tiundaskolan i Uppsala som senare ska användas i fler skolkök. Under hösten undersöks även möjliga tekniska lösningar. Nedan kan du klicka dig vidare till effektmätningar från skolköken.

Varför är effektutjämning så viktigt? 

Idag används mer el än någonsin och i takt med ökad elektrifiering växer efterfrågan på el vilket orsakar effekt- och kapacitetsbrist i elnätet. Elanvändningen sammanfaller ofta under särskilda tidpunkter på dygnet vilket skapar effekttoppar som belastar elnätet. Om effekttopparna jämnades ut skulle kapaciteten i elnätet öka, men det saknas idag lösningar som möjliggör effektutjämning i många verksamheter, till exempel i storköksverksamheter.  

Genom att lyfta effektfrågan och sprida information och den kunskap som genereras i projektet jobbar Flex-o-Mat också för att fler verksamheter ska implementera effektutjämning i sitt arbete. Projektet för också samman storköksverksamheter, fastighetsägare och elkonsulter och möjliggör samarbete i effektfrågor.   

Strömbrytare i skolkök vid ugn och spis som reglerar eltillförsel och effektförbrukning
Tillbehör och värmebehållare för servering i skolkök i projektet Flex-o-Mat
Har du frågor eller vill veta mer? 

För information om projektet, kontakta Mirja Cedercrantz: mirja.cedercrantz@stuns.se.

För teknik- och datafrågor, kontakta Fredrik Björklund: fredrik.bjorklund@stuns.se.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och drivs av STUNS Energi tillsammans med Skolfastigheter och Måltidsservice i Uppsala kommun och CIT Energy Management.