Skip to main content

Stories

På STUNS driver vi Stories – där studenter ges möjlighet att vidareutveckla Uppsalas testbäddsmiljöer. Det gör vi för att det är ett ypperligt sätt att förena unga talangers nytänk med behovet av att få fram nya hållbarhetslösningar.

STUNS Academy

STUNS anställer studenter för att se till att deras kompetens och kreativa tänkande nyttjas! Detta görs genom att studenter tar vidare sitt Stories-projekt eller arbetar med annat aktuellt projekt hos en organisation, detta kallar vi STUNS Academy.

CUSIN 2.0

är ett projekt där Uppsala Innovation Centre, STUNS och CONNECT har gått samman för att öka kommersialiseringen av energiinnovationer med hjälp av finansiering från Energimyndigheten. STUNS ansvarar för att matchmakea behov och kompetens inom energiområdet samt arrangera mötesplatser för dessa frågor.

Klimatneutrala Uppsala 2030

Klimatneutrala Uppsala 2030 handlar om att göra Uppsala fossilfritt och förnybart till 2030. STUNS är med som projektpartner och arbetar bland annat med att främja medborgardialog.

Klimatneutrala Uppsala 2030 är en del av Viable Cities.

Arbetshubbar på landsbygden

I Björklinge kommer det under 2023 vara möjligt att arbeta från en pop-up hubb. Målet är att undersöka hur intresset för pop-up hubbar ser ut och om det kan bidra till ett minskat bilåkande.

Effektkapning i verksamheter

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker till för vissa timmar i vinter.

Genom att flytta användningen av el i effektkrävande verksamheter som storkök, bad, bastu och tvättanläggningar i Fyrishov, UKK och Viktoria bidrar vi till att kapa effekttoppar. Vi tar hjälp och lärdomar från Skolfastigheters lyckade projekt med effektkapning i skolköken, och breddar konceptet så det passar fler verksamheter.

Projektet genomförs av STUNS och Arenor och Fastigheter, projektet finansieras av Vinnova och Energimyndigheten.

EFFORT

EFFORT är ett trilateralt utvecklingssamarbete mellan Sverige, Uganda och Rwanda. Syftet är att främja samhällsnära och lösningsorienterad forskning relaterad till de globala hållbarhetsmålen.

Idag ser vi ett gap mellan samhället och akademin. EFFORT är skapat för att bygga en bro mellan samhället och forskningen.

Klimatneutrala Enköping 2030

Klimatneutrala Enköping 2030 handlar om att göra Enköping fossilfritt och förnybart till 2030. STUNS är med som projektpartner och arbetar bland annat med arbetet kring koldioxidbudgetar.

Klimatneutrala Enköping 2030 är en del av Viable Cities.

HIP – Hållbar innovationskraft på landsbygden

HIP syftar till att stärka dialogen och hitta behoven inom hållbarhet på landsbygden i Region Uppsalas alla kommuner, för att sedan projektifiera behoven och matcha dem mot studenter vid Uppsala universitet och SLU.

Målet är att hitta flertalet behov och från dem samskapa fyra hållbarhetsrelaterade studentprojekt tillsammans med behovsägare från näringsliv och samhälle, som ska leda till praktiska steg mot uppfyllandet av hållbarhetsmål.

SCALE UP

Projektet har genom NetZeroCities fått finansiering av Europeiska unionens Horisont 2020-program för forskning och innovation, enligt bidragsavtal nr 101036519. NetZeroCites är en plattform som stödjer Europeiska Cities Missionen som är en del av The Euorpeeán Green Deal där finansieringen kommer från Horizonprogrammet. Utlysningen syftar till att pilotstäder ska testa och implementerar innovativa tillvägagångssätt för snabb utfasning av Co2-utsläppen i staden och bidra med en mer klimatneutral strategi för stadens utveckling under ett tvåårigt program. STUNS ingår i projektet tillsammans med Uppsala kommun, Uppsalavatten och Uppsalahem för aktiviteter som handlar om en aktiverad koldioxidbudget, cirkularitet och invånaren.

STUNS ska arbeta med att stötta den cirkulära omställningen genom sin samverkansfunktion och skapa experimentering, kunskapsspridning och uppskalning!

SIKT – Smartare innovationsklimat i Östra Mellansverige

Smartare Innovationsklimat i Östra Mellansverige (SIKT) syftar till att bidra till ett smartare innovationsklimat som kan skapa förutsättningar för en positiv näringslivs- och samhällsutveckling, där samspelet är tydligt mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Projektet bidrar till att öka verksamheternas innovationskapacitet.

Arbetet är branschöverskridande och projektet har flertalet samarbetspartners som kommer delta med olika case där metodiken som utvecklas kan appliceras och testas på konkreta utmaningar. Projektmålet är att arbeta fram en metodik för innovationsstöd kopplat till samskapande och testbäddar som inkluderar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, cirkularitet och digitalisering.

UPPFLEX

Flexibilitet är en nyckel för att alla resurser ska användas mer effektivt i energisystemet. Nya prissignaler genom lokala flexibilitetsmarknader och nya affärsmodeller kan bli möjliggörare för att förverkliga de stora teoretiska flexibilitetspotentialer som finns.

Projektet UppFlex – ett samlat (aktörs-) grepp om kapacitetsutmaningen i Uppsalaregionen, ska samla de deltagande aktörernas erfarenheter från den lokala flexibilitetsmarknaden som funnits i Uppsala under fyra vintersäsonger med start inom projektet CoordiNet och som nu fortsätter som Uppsala flexibilitetsmarknad.

UppFlex leds av forskargruppen USER vid Uppsala universitet och genomförs i samverkan med Vattenfall Eldistribution, STUNS, Power Circle och Uppsala kommun.

Från samverkan till samskapande

STUNS har fått i uppdrag att intervjua personer vid Uppsala kommun och Uppsala Universitet för ta reda på vad som behövs för ökat samskapande mellan de två aktörerna. Detta med visionen om ett längre pilotprojekt där vi går från samverkan till samskapande!

DANSMÄSTAREN

Dansmästaren är en  multifunktionell byggnad som representerar nytänkande på flera sätt.  Framförallt på det energitekniska området. I nära samarbete mellan Uppsala parkering, STUNS och Uppsala universitet fungerar nämligen Dansmästaren som en test-/forskningsstation för praktisk tillämpning av smart energiteknik.

På taket finns en stor solcellspark och med hjälp av en avancerad batterianläggning kan den egenproducerade energin användas för att avlasta stamnätet när många bilar laddas samtidigt. Dansmästaren förväntas utgöra en del av lösningen på kapacitetsbristen i Uppsala. Den tekniska flexibilitetspotentialen i fastigheten omfattar en solcellsanläggning, ett batterilager och hundra stationer för elbilsladdning med V2G-teknik.

Avslutade projekt

Nedan finns det exempel på tidigare projekt som har avslutats.

Energilösningar i världsklass

utvecklar en unik miljö som ökar möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.

STUNSnet AI-projekt

STUNSnet AI-projekt är en förlängning av ett projekt i Energy Stories 2020.
Region Uppsala önskade en funktion för smartare fastighetsstyrning för att spara
energi, klimat och pengar och som de inte kunde hitta på marknaden och som sedan dess utvecklas vidare av studenter.

Flex-o-mat

är ett projekt som arbetar med möjligheter med effektutjämning i
storkök. Genom effektmätningar skapas exempelvis förståelse för vilka maträtter som är särskilt effektkrävande eller vilken utrustning som helst inte bör köras samtidigt. I projektet kartläggs effektanvändningen i flera skolkök i Uppsala och både tekniska och beteenderelaterade lösningar testas för att minska effektanvändningen.

Live-in Smartgrid

är ett initiativ som arbetar med att lösa effektproblematiken i Uppland där näten är extra utsatta. Vi samarbetar med kommunen, innovativa företag och forskare  för att hitta lösningar till framtidens smarta energisystem.

Cirkulära Uppsala

Cirkulär Uppsala går ut på att främja återbruk inom byggbranschen och andra cirkulära lösningar genom samarbete, kunskapsspridande och nyfikenhet inom Uppsalaregionen.

sv_SE