Skip to main content

Stories

ett samverkanskoncept där studenter från universiteten i Uppsala tar sig an hållbarhetsutmaningar hos organisationer och företag i Uppsala regionen.

STUNS Academy

STUNS anställer studenter för att se till att deras arbeten och kompetens nyttjas! Detta görs genom att studenter tar vidare sitt Stories-projekt eller arbetar med annat aktuellt projekt hos en organisation, detta kallar vi STUNS Academy.

Flex-o-mat

är ett projekt som arbetar med möjligheter med effektutjämning i
storkök. Genom effektmätningar skapas exempelvis förståelse för vilka maträtter som är särskilt effektkrävande eller vilken utrustning som helst inte bör köras samtidigt. I projektet kartläggs effektanvändningen i flera skolkök i Uppsala och både tekniska och beteenderelaterade lösningar testas för att minska effektanvändningen.

CUSIN

är ett projekt där CONNECT Region Uppsala, Uppsala Innovation Centre,
STUNS, Ignite Sweden och Neld International Consulting har gått samman för att öka kommersialiseringen av energiinnovationer, med hjälp av en treårig finansiering från Energimyndigheten.

Live-in Smartgrid

är ett initiativ som arbetar med att lösa effektproblematiken i Uppland där näten är extra utsatta. Vi samarbetar med kommunen, innovativa företag och forskare  för att hitta lösningar till framtidens smarta energisystem.

Klimatneutrala Uppsala 2030

Klimatneutrala Uppsala 2030 handlar om att göra Uppsala fossilfritt och förnybart till 2030. STUNS är med som projektpartner och arbetar bland annat med att främja medborgardialog.

Klimatneutrala Uppsala 2030 är en del av Viable Cities.

Klimatneutrala Enköping 2030

Klimatneutrala Enköping 2030 handlar om att göra Enköping fossilfritt och förnybart till 2030. STUNS är med som projektpartner och arbetar bland annat med arbetet kring koldioxidbudgetar.

Klimatneutrala Enköping 2030 är en del av Viable Cities.

Cirkulära Uppsala

Cirkulär Uppsala går ut på att främja återbruk inom byggbranschen och andra cirkulära lösningar genom samarbete, kunskapsspridande och nyfikenhet inom Uppsalaregionen.

Arbetshubbar på landsbygden

I Björklinge kommer det under 2023 vara möjligt att arbeta från en pop-up hubb. Målet är att undersöka hur intresset för pop-up hubbar ser ut och om det kan bidra till ett minskat bilåkande.

DANSMÄSTAREN

Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Projektet, som även går under namnet Pipan, syftar till att öka kunskapen om elkonsumenters syn på sin egen roll i framtidens hållbara energisystem och fokuserar på deras drivkrafter och hinder att bidra till upprätthållandet av balansen mellan tillgång och efterfrågan på eleffekt i lokala elnät, samt huruvida dessa varierar med socioekonomiska faktorer.

Effektkapning i verksamheter

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker till för vissa timmar i vinter.

Genom att flytta användningen av el i effektkrävande verksamheter som storkök, bad, bastu och tvättanläggningar i Fyrishov, UKK och Viktoria bidrar vi till att kapa effekttoppar. Vi tar hjälp och lärdomar från Skolfastigheters lyckade projekt med effektkapning i skolköken, och breddar konceptet så det passar fler verksamheter.

Projektet genomförs av STUNS och Arenor och Fastigheter, projektet finansieras av Vinnova och Energimyndigheten.

EFFORT

EFFORT är ett trilateralt utvecklingssamarbete mellan Sverige, Uganda och Rwanda. Syftet är att främja samhällsnära och lösningsorienterad forskning relaterad till de globala hållbarhetsmålen.

Idag ser vi ett gap mellan samhället och akademin. EFFORT är skapat för att bygga en bro mellan samhället och forskningen.

UPPFLEX

Flexibilitet är en nyckel för att alla resurser ska användas mer effektivt i energisystemet. Nya prissignaler genom lokala flexibilitetsmarknader och nya affärsmodeller kan bli möjliggörare för att förverkliga de stora teoretiska flexibilitetspotentialer som finns.

Projektet UppFlex – ett samlat (aktörs-) grepp om kapacitetsutmaningen i Uppsalaregionen, ska samla de deltagande aktörernas erfarenheter från den lokala flexibilitetsmarknaden som funnits i Uppsala under fyra vintersäsonger med start inom projektet CoordiNet och som nu fortsätter som Uppsala flexibilitetsmarknad.

UppFlex leds av forskargruppen USER vid Uppsala universitet och genomförs i samverkan med Vattenfall Eldistribution, STUNS, Power Circle och Uppsala kommun.

SCALE UP

NetZeroCites är en plattform som stödjer Europeiska Cities Missionen som är en del av The Euorpeeán Green Deal där finansieringen kommer från Horizonprogrammet. Utlysningen syftar till att pilotstäder ska testa och implementerar innovativa tillvägagångssätt för snabb utfasning av Co2-utsläppen i staden och bidra med en mer klimatneutral strategi för stadens utveckling under ett tvåårigt program. STUNS ingår i projektet tillsammans med Uppsala kommun, Uppsalavatten och Uppsalahem för aktiviteter som handlar om en aktiverad koldioxidbudget, cirkularitet och invånaren.

STUNS ska arbeta med att stötta den cirkulära omställningen genom sin samverkansfunktion och skapa experimentering, kunskapsspridning och uppskalning!

 

Avslutade projekt

Nedan finns det exempel på tidigare projekt som har avslutats.

Energilösningar i världsklass

utvecklar en unik miljö som ökar möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.

STUNSnet AI-projekt

STUNSnet AI-projekt är en förlängning av ett projekt i Energy Stories 2020.
Region Uppsala önskade en funktion för smartare fastighetsstyrning för att spara
energi, klimat och pengar och som de inte kunde hitta på marknaden och som sedan dess utvecklas vidare av studenter.

sv_SE