Skip to main content

Cirkulära Uppsala – Från ledande case till testbäddar i världsklass

Vad innebär det?

Cirkulära Uppsala är ett genomförandeprojekt som är en uppföljning till vår förstudie Kartläggning av lokala förutsättningar för cirkulära ekonomi. Förstudien resulterade i två huvudspår: Jämställdhet & cirkulär ekonomi samt Återbruk i byggsektorn. Detta projekt kommer fokusera på återbruk av byggmaterial men även bredda sig mot nya ämnen inom det cirkulära.

Varför cirkulär ekonomi?

Sedan industrialiseringens tid har den ekonomiska modellen varit byggd och formad efter en linjär livsstil. Produkter tillverkas för att konsumeras och därefter slängas. Detta har lett till en resursförbrukning där naturresurser bryts i en snabbare takt än de återskapas och därför riskerar att försvinna helt.

Cirkulär ekonomi är en systemlösning som bidrar till att hitta nya affärsmodeller där det exempelvis kan innebära återanvändning, reparera, hyra ut istället för att sälja och nyttja de råvaror som redan finns i bruk. Då cirkulär ekonomi innebär ett kretslopptänk måste aktörer samverka med varandra och se den enas avfall som den andres resurs.

Varför byggbranschen?

Med en ständigt ökande befolkning där majoriteten flyttar in till städerna blir det allt viktigare att byggbranschen tar sitt ansvar för att bygga på cirkulära och hållbara sätt. Byggsektorn är en av de största sektorerna vad gäller energiförbrukning. För att nå klimatmålen inom byggsektorn har stort fokus legat på driftsfasen och de tekniska delar som innebär energieffektivisering och energibesparing. Men då stor del av utsläppen kommer från tillverkning, processer och transport av byggmaterial, har STUNS valt att titta på återbruk av byggmaterial, som en del av den cirkulära ekonomin.

Vad gör vi?

Atrium Ljungberg AB och Vasakronan är två fastighetsägare som varit delaktiga från förstudien och är nu fortsatt aktiva i projektet. Då de båda aktörerna har fastigheter som ska rivas och restaureras i det hållbara spåret finns här nu chans att skapa en lokal värdekedja med återbrukade byggmaterial mellan de två konkurrenterna. STUNS vision i förstudien var att möjliggöra detta lokala samarbete, men idag vill vi involvera ännu fler lokala bolag för att skapa en hållbarare byggbransch i Uppsala genom att sprida kunskap, inspiration och skapa mötesplatser.

Projektet har sedan våren inneburit lokalisering av behov och utmaningar inom cirkulära flöden i Uppsalaregionen hos små och medelstora företag och kommuner. Vi har identifierat dessa behov och matchat mot värdefulla nätverk, verksamheter med samma problem eller lösningar samt Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. För ökat intresse och spridande av kunskap om cirkuläritet utanför regiongränsen har träffar och seminarium hållits där bl.a Örebro kommun, Östersund kommun och Trondheim medverkat. Dessutom har vi inlett internationell samverkan genom europeiskt initiativ, kallat Circular Cities and Regions Initiative (CCRI), som STUNS är en av tre parter som representerar Uppsala. CCRI är ett initiativ som inte ger något stöd med finansiering utan endast med expertstöd samt att de utvalda städerna visar och lär från sina egna erfarenheter med goda exempel. Initiativet syftar till ett europeisk lärande. Student har anställts hos STUNS för stöttning av kunskapsinhämtning och nätverkande inom CCRI. Hittills har medverkan i CCRI resulterat i enskilt lärandeutbyte mellan Uppsala kommun och Göteborg stad.

Vi har integrerats i och stöttat koordineringen av Uppsalas kommunala arbete för klimatneutralitet 2030 där cirkulära flöden utgör en stor del av aktiviteterna som krävs för minskade utsläpp. Det har inneburit en initierad process för kommunal verksamhet inom återbruk där vi, Uppsalahem, Uppsala vatten och Uppsala kommun ingår. I detta arbete har Uppsala klimatprotokoll inkluderats i projektet genom initiering av processen för återstart av en arbetsgrupp för Byggåterbruk. Arbetsgruppen ska möjliggöra drivande aktörer att ta plats och visa väg för resterande Uppsala, samt skapa plattform för diskussion av viktiga hinder och hur de kan överbyggas. Lärandet genom projektet har förmedlats via diverse samlingar och nätverk, kommunala och privata grupperingar.

Vill du vara med eller veta mer?

För information om projektet, kontakta Caroline Beck-Friis: caroline.beck-friis@stuns.se eller Mathilda Ogden: mathilda.ogden@stuns.se

 

Projektet drivs av STUNS Energi tillsammans med Region Uppsala, Region Örebro, Atrium Ljungberg AB och Vasakronan. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

sv_SE