Skip to main content

EFFORT

Effektiv uppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen för Regioner i omställning

Vad är EFFORT?

EFFORT är ett trilateralt utvecklingssamarbete mellan Sverige (Uppsala Län), Uganda och Rwanda. Syftet är att främja samhällsnära och lösningsorienterad forskning relaterad till de globala hållbarhetsmålen.

EFFORT börjar i utmaningar prioriterade av tjänstepersoner och matchar därefter med lämpliga forskningsmiljöer och doktorandprojekt, där forskare och samhällsutövare tillsammans utvecklar forskningsfrågor med syfte att lösa verkliga samhällsproblem. Erfarenheter delas och lösningar skalas upp genom internationellt, regionalt och tvärsektoriellt samarbete.

EFFORT är en ledarskapsmodell för Agenda 2030. Vill du läsa mer om projektet?

Läs mer

Varför finns EFFORT?

Idag ser vi ett gap mellan samhället och akademin. EFFORT är skapat för att bygga en bro mellan samhället och forskningen. Genom forskarutbildning med doktorander placerade i offentliga organisationer, stärks kapaciteten för samhällsrelevant forskning. Samt att forskningen genomförs i direktkontakt med slutanvändarna. Konceptet kommundoktorander är inspirerat av industridoktorander.

Syftet med EFFORT är att den forskning som genomförs ska leda till resultat, metoder och lösningar. Och därmed implementering av Agenda 2030, samt att bidra till uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål i globala nord och syd. Samtidigt stärks banden med redan existerande samarbetspartners i Uganda och Rwanda.

För att uppnå detta syfte är EFFORTs doktorandprojekt samskapande av forskare och praktiker; gemensamt prioriterade forskningsområden i gränslandet där möjlighet till högkvalitativ forskning och lösningar för regional utveckling överlappar varandra.

Hur arbetar EFFORT?

EFFORT uppnår sina mål genom att organisera och skapa en mötesplats som fungerar som en tvärvetenskaplig bro genom samskapande av forskning genom bilaterala ”sandwich”-projekt.

I nuvarande fas är vi i dialog med kommuner och regioner i Sverige, Uganda och Rwanda. Samt forskare från respektive land, för att definiera sex stycken doktorandprojekt som samskapas av programmets deltgarorganisationer som är intressanta för pilotprojektet. Just nu pågår även matchningsarbetet, där varje projekt inkluderar en mentor (icke-akademisk handledare) från offentlig sektor och en huvudhandledare från universiteten (akademisk handledare). Samt en doktorand från antingen Uganda eller Rwanda. Till dessa doktorandteam tillkommer även en mentor från svensk offentlig sektor, och en biträdande handledare från Uppsala Universitet eller SLU.

Projektet innefattar både akademisk och praktisk handledning genom att interagera doktorander i offentliga organisationer. Till exempel kommuner eller statliga myndigheter. Detta för att säkerställa samhällsnära kunskapsbyggande.

EFFORTS vision

EFFORTS vision är att de globala hållbarhetsmålen kan uppnås effektivt, genom samskapande där akademi och praktik tillsammans utvecklar lösningar på verkliga problem.

EFFORTs metod för att åstadkomma detta är en modell för samverkan genom samhällsnära forskarutbildning och nära samverkan mellan akademi, den offentliga och den privata sektorn. För att med gemensamma krafter utveckla och leverera praktiska lösningar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.

Från 2023 genomförs piloter för att utveckla, testa och verifiera EFFORT-modellen. Samtidigt som lokala, regionala och globala nätverk kan skapas och befästas. Slutligen sker en uppskalning av modellen genom spridning till andra länder genom samarbete med FNs utvecklingsprogram (UNDP) för bilaterala och regionala utvecklingsprojekt.

Kontakt

Rafael Waters

rafael.waters@stuns.se

+46 (0)70-335 13 16

Daniel Bergquist

daniel.berquist@stuns.se

+46 (0)70-754 29 09

sv_SE