Skip to main content

Circular Uppsala

Why circular economy?

Since the time of industrialization, the economic model has been built and shaped around a linear lifestyle. Products are manufactured to be consumed and then discarded. This has led to a resource consumption pattern where natural resources are extracted at a faster rate than they are regenerated, thereby risking their complete depletion.

Circular economy is a systemic solution that helps identify new business models where, for example, it can involve reuse, repair, renting instead of selling, and utilizing the resources already in use. As circular economy entails a closed-loop thinking, actors must collaborate with each other and view one's waste as another's resource.

Varför fokus på byggbranschen?

With a continuously growing population, where the majority is moving into cities, it becomes increasingly important for the construction industry to take responsibility for building in circular and sustainable ways. The construction sector is one of the largest sectors in terms of energy consumption. To achieve climate goals within the construction sector, there has been a strong focus on the operational phase and the technical aspects involving energy efficiency and conservation. However, since a significant portion of emissions comes from manufacturing, processes, and transportation of construction materials, STUNS has chosen to focus on the reuse of construction materials as part of the circular economy.

Så här skapade vi cirkulär innovation i Uppsala

Experimentera

Genom Stories, innovations och hållbarhetsprojekt mellan studenter och en behovsägare från näringsliv eller samhälle, initierades flera projekt inom Cirkulära flöden. De utredda, uppstartade och/eller genomförda projekten inom cirkulära flöden har varit inom bl.a. byggåterbruk, hur man skapar en kolsänka i Uppsala, källsortering och återvinning, cirkulär restvärme. För att höja utformningen av casen till nästa nivå hölls en Kick-off och en Pitch-workshop. Kick-offen skapade en motiverande start för studenterna när de fick kliva ut ur Universitetssalarna och träffa sina behovsägare för att diskutera verkliga hållbarhetslösningar. Pitch-workshopen gav studenterna konkreta verktyg för att presentera sina projekt vid sluteventet, Stories Take off, för att öka chansen för spridning och engagemang.  

Fokuset i återbruksfrågan är väldigt ofta behovet av ett mellanlager för att lagra material som sedan kan användas igen i byggprojekt, men genom diskussion med aktörer inom byggbranschen föddes idén om ett digitalt verktyg för bättre samverkan mellan byggprojekt i Uppsala i syfte att minimera behovet av ett mellanlager. Utan speciellt bra förberedelser eller samordning hade STUNS tre NTI-elever hos sig på praktik för att ta fram grunden till en återbrukskarta. Eleverna fick börja helt blankt och med en otydlig beställning vilket resulterade i en mycket fin utveckling hos eleverna där de tog mer och mer eget initiativ. Efter 10v samlades STUNS, NTI-eleverna, Skolfastigheter och Stories-studenter för att ta vidare kartan för test i verkliga byggprojekt för att forma den utifrån faktiska behov. Återbrukskartan har visats och diskuterats med flera olika aktörer, bl.a. Bygglov på Uppsala kommun, för att ta fram ett behovsanpassat verktyg. En av NTI-eleverna blev vidare anställda på STUNS för att utveckla kartan utifrån de behov som uppstått vid testning.   

Via STUNS Academy har vi tagit vidare innovationsarbetet genom att anställa studenter för att på deltid jobba vidare med sitt projekt eller annat aktuellt innovationsprojekt hos behovsägaren. Det resulterade i att en praktikant från NTI-gymnasiet anställts för att vidareutveckla återbrukskartan och fyra studenter har anställts för att ta vidare sitt Stories-case om en lokal kolsänka i Uppsala. Studenterna gjorde även en förstudie till testbäddar inom cirkulär energi som ni ska tas vidare inom annat projekt. 

Genom koordinering av en grupp viktiga aktörer för att tillsammans förbättra sopsorteringen i Uppsala har ett förarbete för en testbädd kopplat till Uppsalahems hyresgästers sopsortering gjorts. Detta arbete kommer inledas med ett innovationsprojekt med studenter för att sedan förhoppningsvis  

Lära av varandra

Inom arbetsgruppsledningen för byggåterbruksgruppen har en kartläggning av andra städers arbete med byggåterbruk gjorts för att ”inte uppfinna hjulet på nytt”. Det resulterade i snabbare beslut och motiverade aktörer.  

På sidan av det regionala återbruksarbetet har STUNS stöttat Uppsala kommun med att representera Uppsala i det Europeriska initiativet, Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Det har möjliggjort bättre samarbete mellan STUNS och Uppsala kommun samt spridning internationellt av arbetet som görs här Uppsala regionen. Medverkandet i CCRI, med rapporteringar och intervjuer, har varit i syftet att bädda för internationella relationer för ökat erfarenhetsutbyte och expertis hjälp från kunniga i CCRI organisationen.    

Vid sluteventet för Stories lyftes de hållbarhetslösningar som arbetats med för att sprida till andra intresserade. Vid en sådan mötesplats, där representation från akademi, näringsliv och samhälle finns, har projektet Cirkulära Uppsala nämnts och dess aktuella aktiviteter så som byggåterbruks-arbetsgruppen för ökat engagemang. 

Ett framarbetat koncept på STUNS är en studieresa där man samlar relevanta och intresserade personer för att över en dag besöka goda och inspirerande exempel att dra lärdomar från för att kunna skapa något liknande i Uppsala. Inom detta projekt hölls en studieresa med Uppsala kommun till utvalda stopp där nya projekt för cirkulära flöden gjorts: en biokolpanna på landsbygden, ett nytt lager för återförsäljning av spillmaterial i Uppsala och en nystartad arbetshubb i en tidigare frisörsalong där man först återbruka så mycket som möjligt vid ombyggnationen. Inbjudna till studieresan var från omgivande kommuner, länsstyrelse, Region Uppsala, Uppsala kommun och studenter. 

För att sprida projektet Cirkulära Uppsala har vi medverkat i ett webbinarium med Energikontoret kring hållbart byggande och hållit i en workshop för Fastighetsnätverket i Örebro. Samt har arbetet konkretiseras till denna metod som lätt kan spridas och tillämpas vid andra projekt. 

Skala upp

Utifrån den lärande-fasen bedömdes arbetet behöva ett tydligare kommunalt ledarskap och ansvar så STUNS gav sig an att koordinera kommunalt anställda personer, från själva kommun och två kommunala bolag, för bilda en ledande grupp för att driva återbruksarbetet framåt. Det resulterade i flertalet möten och workshops där det diskuterades behov och ansvar.  Då cirkularitet och återbruk blivit väldigt aktuelltmen få vet hur man ställer om och implementerar det så initierades olika grupper och forum för att driva återbruksfrågan i Uppsala. Behovet av koordinering var stort för att skapa en gemensam plattform för effektivare och tydligare arbete och där med började STUNS, tillsammans med drivande person på kommunen, att styra upp en återstart av arbetsgruppen för byggåterbruk inom Uppsala klimatprotokoll.  

Inom arbetsgruppen skapades en ledningsgrupp bestående av förändringsledare på Uppsala kommun, projektledare hos fastighetsägare, arkitekt, innovationsledare på Uppsala vatten och avfall och STUNS. Därefter tog arbetet fart med tydliga gemensamt satta målsättningar. Ledningsgruppens roll blev att inventera återbrukskedjan och tog fram underlag för en workshop med arbetsgruppen för att kartlägga en återbruksmarknad i Uppsala samt lokalisera behövda aktörer och luckor där nya företag och affärer behövs. Utifrån denna workshop bjöds nya intresserade och saknade aktörer in till en ny träff för vidareutveckling av Uppsalas återbrukskedja. För uppskalning av en återbruksmarknad har det varit viktigt med mötesplatser där utmaningen kan lösas kollektivt, därför har arbetsgruppen varit en viktig del för uppskalning men det arrangerades även ett återbruksevent med Uppsala kommun för att samla Uppsalas byggaktörer och på plats diskutera och lösa utmaningar kring byggåterbruk. ia arbetsgruppen och eventet har återbrukskartan spridits för test och sedan vidareutveckling för att till sist funka som ett verktyg för enklare samarbeten mellan byggprojekt för att möjliggöra återbruk inom byggsektorn.  

STUNS Energi samarbetade med Uppsala kommuns mötesplats som kallas Innovationslabbet där vi visat upp studentarbetet med Uppsala kommun och kolsänka för intern spridning och uppskalning. 

Parallellt med detta har en från Uppsala kommun som var medverkande vid de första träffarna, och som fått stöd från STUNS i form av att få kontakt med andra kommuner som kommit längre, undersökt utvecklingen av kommunens Bygglogistik center som drivs av Wiklunds. Arbetsgruppen blev även involverad i detta för att tydliggöra Wiklunds behov och roll i återbrukskedjan och detta, och mycket mer, resulterade i en ny affärsmodell för Wiklunds som numera tar hand om spillmaterial för vidareförsäljning till ett mycket förmånligt pris.    

Nästa projekt – SCALE UP

Arbetet i Cirkulära Uppsala fortsätter inom ett annat projekt som kallas SCALE UP där denna metod kommer att fortsätta användas kring byggåterbruk men även tillämpas på andra branscher.

Caroline Beck-Friis

STUNS Energi

caroline.beck-friis@stuns.se

Mathilda Ogden

STUNS Energi

mathilda.ogden@stuns.se

För information om projektet, kontakta Caroline Beck-Friis eller Mathilda Ogden.

Projektet drivs av STUNS Energi tillsammans med Region Uppsala, Region Örebro, Atrium Ljungberg AB och Vasakronan. Projektet finansieras av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

en_GB