Skip to main content

STUNS policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter (GDPR)

Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer. Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Syftet med policyn är att informera om hur STUNS behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi skyddar din integritet


STUNS värnar om den personliga integriteten och dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi prioriterar skyddet av all information som anförtros oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda integriteten. Enbart ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till denna information.

STUNS behandlar personuppgifter enbart för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Så här behandlar STUNS personuppgifter

STUNS behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Vissa uppgifter är vi skyldiga att spara av andra rättsliga skäl, så som bokföringsändamål eller krav från myndigheter.

Användning av personuppgifter

STUNS behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla det avtal som ingåtts med den registrerade samt när det behövs för att fullgöra skyldigheter enligt gällande lag. När avtal eller stöd i lag saknas inhämtas samtycke och i vissa fall kan behandling ske med stöd av en s.k. intresseavvägning.

Information som lämnats till STUNS används för att främja STUNS verksamhetsområden (life science samt energi och miljö), genom att exempelvis sätta lämpliga parter i kontakt med varandra, hjälpa entreprenörer att hitta samarbetspartners eller andra stödfunktioner. Även direkt kontakt för information kring finansieringsmöjligheter, partnering events samt annan relevant information. Allt för att kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden.

Vid anmälan till nyhetsbrev och information om STUNS verksamheters events tillhandahålls enbart nödvändig information. För nyhetsbrev sparas namn och e- post adress tills prenumerationen avslutas då data raderas, för anmälan till events sparas data max 2 månader.

För samarbetspartners i specifika projekt, deltagare i expertpaneler m.fl sparas namn, e-post, organisationstillhörighet, roll och telefonnummer i det fall detta tillhandahålls. Detta för att på bästa sätt kunna främja STUNS verksamhetsområden enligt ovan beskrivning. Data sparas under samarbetets gång och tas sedan bort efter begäran, data sparas dock maximalt 10 år efter avslutat samarbete.

För att STUNS på bästa sätt skall kunna främja sina verksamhetsområden samlas uppgifter in i form av leads. Dessa behandlas enligt intresseavvägning och används för tydligt fördefinierat syfte. Uppgifter av denna karaktär sparas tills syftet är uppfyllt, dock max två år.

Kunden har alltid rätt att begära att dennes personuppgifter inte behandlas för marknadsföring.

Insamling av personuppgifter

STUNS samlar in personuppgifter om kunden huvudsakligen genom

  • offerter, brev och korrespondens
  • www.stuns.se
  • www.lifescience.stuns.se
  • www.energi.stuns.se
  • personliga möten, visitkort
  • enkäter
  • avtal
  • offentligt tillgänglig information för uppdatering av övriga insamlade uppgifter

Samtycke

I det fall så krävs erhåller STUNS samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter påbörjas. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. STUNS kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden.

Tillgång till personuppgifterna

Inom STUNS har enbart personer med särskild behörighet tillgång till kunders personuppgifter.

STUNS har avtal med bolag som behandlar personuppgifter för STUNS räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid STUNS som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till STUNS med frågor om behandlingen.

Borttagning/Ändring

Rätt att begära utdrag

Kunden har rätt att begära utdrag över vilka uppgifter om kunden som STUNS behandlar.

En begäran om utdrag ska vara undertecknad och skickas per post med kopia på giltig legitimation.

Kunden kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Kunden kan också begära att uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Avsägning av direktmarknadsföring kan göras via e-post. Kom ihåg att vi har identifieringskrav.

Om du önskar bli borttagen eller vill ändra felaktiga uppgifter, vänligen kontakta info@stuns.se.

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. På STUNS webbplatser (www.stuns.se, www.stunsenergi.se samt www.uppsalabio.com) används cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Google Analytics cookies används av STUNS för att optimera besökarens upplevelse av webbplatsen, samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på vår webbplats.

STUNS använder inte cookies för att samla personlig information eller känslig information om våra användare. All data som samlas in på STUNS webbplatser hanteras enbart av STUNS. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.

Det är upp till dig som besökare om du vill acceptera cookies och du kan när som helst stänga av cookies i din webbläsare.

För att lära dig mer om hur du hanterar cookies, läs mer på www.cookielagen.se.

sv_SE